Giờ máy chủ
Thời gian của bạn
MU Voz Non Reset Nhân vật online
Thống kê máy chủ 24
Thông tin máy chủ
General Information
Phiên bản Season 15
Experience x5
Drop 50%
Master Experience x5
Reset NonRS

Chaos Machine

Combination Maximum Success Rate
Normal Gold
Item Luck x% x%
Items +10, +11, +12 x% + Luck x% + Luck
Items +13, +14, +15 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 1 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 2 x% x%
Wings Level 3 x% x%
Wings Level 4 x% x%
Cape of Lord Mix x% x%
Socket Weapon Mix x% x%
Fragment of Horn Mix x% x%
Broken Horn Mix x% x%
Horn of Fenrir Mix x% x%
Feather of Condor x% x%
Ancient Hero's Soul x% x%

Party Bonus Experience

Members Experience Rate
Same Character Classes Different Classes
2 Players EXP% + x% EXP% + x%
3 Players EXP% + x% EXP% + x%
4 Players EXP% + x% EXP% + x%
5 Players EXP% + x% EXP% + x%

Commands

/whisper [on/off] Enable / disable whisper.
/clearpk Clear killer status
/post [message] Sends a message to the whole server.
/str [points] Adds points to Strength.
/addagi [points] Adds points to Agility.
/addvit [points] Adds points to Life.
/addene [points] Adds points to Energy.
/addcmd [points] Adds points to Command.
/requests [on/off] Enable / disable requests in-game.

Video

ĐĂNG NHẬP Quên mật khẩu?

Thống kê máy chủ

Phiên bảnS15 Part 1-3
Experience Normal:x5
Experience Master 3:x10
Experience Master 4:x20
Drop Item:50%
Drop Jewelry:20%
Tổng tài khoản750
Tổng nhân vật1,078
Tổng Guild5
Nhân vật online24

Top Cấp độ+

PlayerLevel
Slayer712
Hxang710
SuBuff706

Events


Starts In


Starts In


Starts In


Starts In


Starts In


Starts In

MEDIA all media